top of page

PRIVACY

Irrimec srl, met statutaire zetel in Via Torino 3 - Zona Industriale Ponte Trebbia - 29010 Calendasco (PC) (hierna "de gegevensbeheerder" als gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 13 van EU-verordening 2016/679 (hierna "AVG"), zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy.

 

1. Onderwerp van de verwerking

Deze informatie (samen met andere daarin aangehaalde documenten) beschrijft de persoonlijke gegevens ("Persoonsgegevens") die de Eigenaar verzamelt van de gebruiker van de website en hoe deze worden behandeld.

a) De Eigenaar verzamelt persoonlijke informatie over bezoeken aan de website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en contactformulieren, evenals andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe de gebruiker toegang heeft.

Het verzamelen van deze persoonlijke informatie zal het bezoek aan de website in de toekomst vergemakkelijken, aangezien de Eigenaar relevante inhoud kan voorstellen op basis van de locatie van waaruit de site wordt bezocht.

b) De eigenaar verzamelt alle informatie die door de gebruiker wordt verstrekt bij het verzenden van de contactformulieren (bijvoorbeeld "Snel contact") en in het bijzonder de naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.

Het verstrekken van persoonlijke informatie via contactformulieren is geen wettelijke of contractuele vereiste; Houd er echter rekening mee dat de velden gemarkeerd met een asterisk (*) verplichte velden zijn, aangezien de Eigenaar deze informatie nodig heeft om te voldoen aan of te reageren op het verzoek van de gebruiker. Andere informatie of persoonlijke informatie wordt gedeeld bij het invullen van de contactformulieren naar goeddunken van de gebruiker. In geval van contact met de eigenaar wordt een aantekening van deze correspondentie bijgehouden.

c) Persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing via e-mail als deze optie is geaccepteerd in het betreffende contactformulier. U kunt op elk moment besluiten om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen.

d) De Eigenaar kan ook cookies opslaan, zoals nader beschreven in het Cookiebeleid.

2. Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke om:

a) inhoud en bronnen aanpassen aan gebruikersvoorkeuren;

b) reageren op verzoeken of vragen van de gebruiker of per e-mail of telefonisch;

c) andere informatie en mededelingen via e-mail verzenden die voor de gebruiker interessant kunnen zijn;

d) de meest relevante inhoud voor gebruikers creëren, publiceren en verbeteren;

e) ervoor te zorgen dat de inhoud die via de site wordt aangeboden op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor de gebruiker op basis van zijn apparaat;

f) u in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van de site, indien gewenst;

g) de site en de systemen verder ontwikkelen en verbeteren om de gebruiker beter van dienst te zijn;

h) het beheren van een sollicitatie; en/of

i) marktonderzoek uitvoeren.

 

De volgende informatie is gebaseerd op de volgende informatie:

a) noodzakelijk voor de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het nastreven van de bovengenoemde doeleinden; deze belangen komen in ieder geval niet in strijd met het recht op privacy van gebruikers;

b) in sommige gevallen noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verantwoordelijkheden van de gegevensbeheerder, bijvoorbeeld in het geval van communicatie met de autoriteiten, overheids- of regelgevende instanties; of

c) in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van een handeling van algemeen belang, in het geval dat de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke categorieën van Persoonsgegevens gebruikt die nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te voeren of te verdedigen, of wanneer de verwerking betrekking heeft op informatie persoonlijk

duidelijk in het publieke domein;

d) in beperkte omstandigheden, met toestemming van de gebruiker bij het accepteren

nieuws en marketingcommunicatie via e-mail ontvangen.

De Eigenaar neemt geen geautomatiseerde beslissingen op basis van automatische verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor de gebruiker of andere soortgelijke gevolgen heeft.

De Eigenaar bewaart de informatie die nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De periodieke opslag van persoonsgegevens is afhankelijk van de gegevens die worden verwerkt en de hulpmiddelen waarmee dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

Het is echter niet mogelijk om in deze verklaring op redelijkerwijs begrijpelijke wijze de bewaartermijn aan te geven. (Ii) geaccepteerd door de gebruiker en/of (iv) noodzakelijk voor het doel, (iii) geaccepteerd door de gebruiker en/of (iv) vereist door toepasselijke wetgeving in

er toe doen.

3. Delen van Persoonsgegevens met derden

Om efficiënt gebruik van informatie te vergemakkelijken en om de gebruiker van inhoud en/of bronnen te voorzien, wordt de informatie aan derden verstrekt. Dergelijke openbaarmaking zal echter alleen plaatsvinden in de volgende omstandigheden:

a) aan leveranciers, aannemers en agenten: de Eigenaar kan andere bedrijven en individuen betrekken of gebruiken om namens hem bepaalde functies uit te voeren, zoals het hosten en/of onderhouden van website-inhoud of het leveren van bepaalde functies daarin

opgenomen, of het aanbieden van marketingdiensten of economische updates op verzoek van de gebruiker. Ontvangers hebben alleen toegang tot persoonlijke informatie voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken, en zullen deze niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken. De ontvangers zijn gebonden aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen;

b) aan commerciële partners die toestemming hebben om beter te kunnen voldoen aan uw verzoeken om producten, informatie en/of diensten;

c) aan de overheids- of gerechtelijke autoriteiten indien de Eigenaar van mening is dat deze wettelijk verplicht zijn hierom te verzoeken.

 

4. IP-adressen en cookies

De Eigenaar verzamelt informatie op computers of andere IT-apparaten. Deze informatie omvat (indien beschikbaar) het IP-adres, het besturingssysteem en de browserversie, voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en het gedrag van gebruikers, die de persoon niet identificeren.

 

Om dezelfde reden kan de Eigenaar informatie verkrijgen over het gebruik dat de gebruiker van het internet in het algemeen maakt, via een cookiebestand dat op het apparaat wordt opgeslagen. Cookies helpen de site te verbeteren en bieden betere, meer gerichte inhoud. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de site, zie het Cookiebeleid.

 

5. Overdracht van Persoonsgegevens

De verzamelde Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in een of meer landen binnen of buiten de Europese Unie. Gegevens worden buiten de EU alleen doorgegeven aan landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau bieden, of waar de gegevensbeheerder passende waarborgen heeft geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te behouden.

 

6. Gegevensbeveiliging

Hoewel de Eigenaar zich ertoe verbindt al het mogelijke te doen om persoonlijke informatie te beschermen, informeren wij u dat de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig is en dat de veiligheid van Persoonsgegevens die naar de website of naar derden worden verzonden, niet kan worden gegarandeerd; om deze reden vindt elke overdracht van gegevens plaats op risico van de gebruiker.

Er worden echter strikte operationele procedures en adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toegepast om ongeoorloofde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van dergelijke persoonlijke informatie te voorkomen.

 

7. Gebruikersrechten

Artikelen 15 tot 22 AVG verlenen de gebruiker, als belanghebbende, de uitoefening van specifieke rechten die hieronder worden beschreven:

a) recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw Persoonsgegevens:

de gebruiker heeft het recht om bevestiging te vragen van het feit dat de eigenaar omgaat met persoonlijke gegevens. In dit geval heeft u mogelijk toegang tot uw Persoonsgegevens en bepaalde informatie met betrekking tot de verwerking. In sommige gevallen kan van de verwerkingsverantwoordelijke worden verlangd dat hij een elektronische kopie van zijn gegevens verstrekt;

b) recht op rectificatie van Persoonsgegevens:

als hij de onjuistheid van zijn persoonlijke gegevens die door de eigenaar worden bewaard, kan bewijzen, heeft de gebruiker de mogelijkheid om de actualisering of correctie van dergelijke gegevens aan te vragen;

c) recht op vergetelheid/verwijdering van gegevens:

onder bepaalde omstandigheden heeft de gebruiker het recht om zijn Persoonsgegevens te laten annuleren. Het verzoek kan op elk moment worden ingediend en de Eigenaar zal de mogelijkheid evalueren om dit verzoek te accepteren. Dit recht is echter onderworpen aan wettelijke rechten of verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke kunnen opleggen tot het bewaren van gegevens. Indien wordt vastgesteld dat op grond van de wet het verzoek tot intrekking van de

Persoonsgegevens kunnen worden geaccepteerd, de Eigenaar zal dit onmiddellijk doen zonder ongerechtvaardigde vertraging;

d) het recht om bezwaar te maken:

hoewel de verwerking van gebruikersgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke gebaseerd is op het legitieme belang van laatstgenoemde (en op geen enkele andere reden voor verwerking), heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens die door de Eigenaar in werking is gesteld verwijzing naar zijn specifieke situatie;

e) recht om toestemming in te trekken:

voor zover de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft de gebruiker ook het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige behandeling op basis van toestemming die voorafgaand aan een dergelijke intrekking is gegeven.

8. Procedures voor het uitoefenen van de rechten

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de gebruiker schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@irrimec.it

Ook is het mogelijk om een ​​klacht over de verwerking van Persoonsgegevens in te dienen bij de lokale Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Marketingcommunicatie

De eigenaar stuurt alleen marketingcommunicatie via e-mail als de gebruiker hiermee heeft ingestemd op deze website of door via andere kanalen contact met de gebruiker op te nemen.

 

11. Contacten

We informeren u dat vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Kennisgeving gericht moeten worden aan de Eigenaar op het volgende e-mailadres: contact@irrimec.it

 

Laatst bijgewerkt: 25.05.2018.

bottom of page